Tvoj účet
Tvoj košík
Celkom 0 položiek
0,00 
Informácie ochrana osobných údajov pri nákupe v internetovom obchode www.babyceremony.sk
 
Predávajúci  BV Trading s.r.o., so sídlom Vyšná Kamenica 98, Vyšná Kamenica 044 45, IČO: 47589841, (ďalej aj „BV Trading“ alebo „predávajúci“ ) prevádzkuje internetový obchod na stránke www.babyceremony.sk ( ďalej primerane „web shop“  alebo „e-shop“). Na e-shope si ako kupujúci môžete objednať a kúpiť tovar.    
 
Pri prevádzke  e-shopu tak predávajúci  získava, spracúva a uchováva Vaše osobné údaje, ktoré nám na stránkach e-shopu  poskytujete. Tieto údaje sú: meno, priezvisko, ulica, číslo, psč, obec, krajina, e-mail, telefón, kód darčekovej poukážky, prípadne číslo zákazníckej karty, prípadne aj údaje pre prevzatie tovaru (napr. podpis). 
 
Tieto údaje nám poskytujete za účelom prípravy a realizácie objednávky, doručenia tovaru, sledovania stavu objednávok, prípadne za účelom aktualizácie údajov pre e-shop a zavedenie predzmluvných vzťahov. Nevyžadujú a ani sa neposkytujú osobitné kategórie osobných údajov, len bežné kategórie osobných údajov.  Vaše osobné údaje uchovávame po dobu 3 rokov, prípadne po dobu uchovávania určenú platnými právnymi predpismi.
 
BV Trading je tak prevádzkovateľom spracúvania Vašich osobných údajov. Naše identifikačné a kontaktné údaje sú:
BV Trading s.r.o., Vyšná Kamenica 98, Vyšná Kamenica 044 45,
e-mail: [email protected]; tel: +421905128575
Platné kontaktné údaje na nás nájdete na www stránke www.babyceremony.sk v sekcii Ochrana osobných údajov. 
 
Poskytovanie Vašich osobných údajov je zmluvnou požiadavkou. Právnym základom spracúvania Vašich osobných údajov je Nariadenie  EU 2016/679 z 27.4.2016 ( ďalej primerane aj „Nariadenie“) a na ochranu osobných údajov sa primerane vzťahuje aj zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov ( ďalej „Zákon“) v rozsahu určenom týmto predpisom. Spracúvanie Vašich osobných údajov je na plnenie zmluvy, ktorej ste zmluvnou stranou, alebo na vykonanie registrácie Vášho konta  v e-shope, ak nás o to pred uzatvorením zmluvy registráciou žiadate.
 
Osobné údaje sa nám musia poskytnúť pretože bez  toho nie je možné vybaviť Vašu objednávku ani Vám doručiť tovar. Vaše osobné údaje budeme využívať na uvedené účely v nevyhnutnom rozsahu.
  
Vaše osobné údaje môžeme ďalej poskytovať osobám – sprostredkovateľom spracúvania a príjemcom, ktorí sa podieľajú na prevádzke e-shopu a na plnení účelu spracúvania osobných údajov. Takýmito osobami sú najmä zmluvní partneri BV Trading ako poštové podniky, kuriérske spoločnosti, prevádzkovatelia web shopu, subjekty z oblasti informačných technológií a poradenstva, prostredníctvom ktorých sa zabezpečuje prevádzka e-shopu, vyhodnocovanie jeho činnosti a ponuky tovaru, vrátane doručovania tovaru. 
Podľa Nariadenia máte právo:
a)     kedykoľvek svoj súhlas odvolať; odvolanie nebude mať vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním,
b)     požadovať od BV Trading prístup k osobným údajom týkajúcim sa Vašej osoby,
c)     na opravu osobných údajov,
d)     na vymazanie osobných údajov, 
e)     na obmedzenie spracúvania osobných údajov,
f)      namietať proti spracúvaniu osobných údajov,
g)     na prenosnosť osobných údajov,
h)     byť informovaný o zdroji, z ktorého pochádzajú osobné údaje, prípadne informácie o tom, či pochádzajú z verejne prístupných zdrojov, ak by osobné údaje neboli získané od Vás,
i)       podať  sťažnosť dozornému orgánu, resp. návrh na začatie konania, na Úrad na ochranu osobných údajov.
 
Vašim právam podľa písm. a) až h) vyššie korešpondujú naše povinnosti. Takéto Vaše právo môžete uplatniť zaslaním žiadosti do sídla BV Trading, zaslaním e-mailu na adresu [email protected], podľa toho, ktorá z týchto foriem je pre Vás najdostupnejšia.  Zo žiadosti by malo vyplynúť,  ktoré z týchto práv a ako chcete využiť. Ak by ste mali otázky k obsahu Vašich práv, pokúsime sa ich zodpovedať k Vašej spokojnosti. 
 
Nevykonávame ani automatizované individuálne rozhodovanie ani profilovanie podľa Nariadenia ani Zákona. Vaše osobné údaje môžu byť skombinované v spojitosti s údajmi o Zákazníckej karte babyceremony.sk tak, aby ste mohli pri nákupe uplatniť benefit z niektorých akcií, ktorú predávajúci priebežne vykonáva. Ukladá sa nám povinnosť poskytnúť Vám informácie o inom účele a ďalšie relevantné informácie podľa uvedených právnych predpisov, ak by sme mali v úmysle ďalej spracúvať osobné údaje na iný účel ako ten, na ktorý boli získané. Ak by sa tak zamýšľalo, budeme Vás o tom informovať. 
 
BV Trading s.r.o.
 
Ustanovenia BV Trading s.r.o. o ochrane osobných údajov poskytovaných pre účely marketingu
 
BV Trading s.r.o., so sídlom Vyšná Kamenica 98, Vyšná Kamenica 044 45, IČO: 47589841 / ďalej aj „BV Trading“ / umožňuje posielanie newslettrov a iných reklamných oznámení na základe udeleného súhlasu žiadateľa. Aby ste mohli dostávať takéto oznámenia, je potrebný  Váš súhlas so získavaním a spracúvaním Vašich osobných údajov, ktorými je e-mailová adresa.
 
Vaše osobné údaje pre účely marketingu môžete poskytnúť a vyplniť  najmä na predajni Baby CEREMONY alebo vyplnením Registračného formulára, ktorý nájdete na stránke www.babyceremony.sk. Vami poskytované osobné údaje musia byť pravdivé, aktuálne a ich zmenu nám oznámte. 
 
Súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov sa udeľuje podľa Nariadenia  EU 2016/679 z 27.4.2016 ( ďalej primerane aj „Nariadenie“). Na ochranu osobných údajov sa primerane vzťahuje aj zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov ( ďalej „Zákon“) v rozsahu určenom týmto predpisom. Poskytovanie osobných údajov na účely marketingu je zmluvnou požiadavkou. Osobné údaje sa musia  poskytnúť, pretože bez  toho nie je možné  posielať newslettre. Vaše osobné údaje budeme využívať na nevyhnutný rozsah daný účelom, na ktorý sa budú spracúvať. Súhlas je možné kedykoľvek odvolať.
 
Vami poskytované osobné údaje sú určené na spracúvanie za účelom posielania newslettrov, reklamných oznámení a informácií,  zasielania ponúk tovarov a služieb poskytovaných zo strany BV Trading, adresovania osobitných ponúk, realizácie iných marketingových aktivít a prieskumov zo strany BV Trading s.r.o. a jej partnerov.
Vaše osobné údaje sa môžu poskytovať osobám, ktoré sa podieľajú na príprave a zasielaní týchto oznámení a plnení uvedeného účelu spracúvania osobných údajov. Takýmito osobami sú najmä zamestnanci marketingu, vedúci predajne a zmluvní partneri BV Trading z oblasti informačných technológií, ktorí sa podieľajú na príprave, zasielaní a vyhodnotení týchto marketingových oznámení.
Vaše osobné údaje budú uchovávané a súhlas sa udeľuje po dobu 5 rokov, ak právne prepisy pre niektoré osobné údaje nebudú vyžadovať inú  lehotu ich uchovávania.  Spracúvame len bežné a nie osobitné kategórie osobných údajov.
 
Podľa Nariadenia máte právo:
a)     kedykoľvek svoj súhlas odvolať; odvolanie nebude mať vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním,
b)     požadovať od BV Trading prístup k osobným údajom týkajúcich sa Vašej osoby,
c)     na opravu osobných údajov,
d)     na vymazanie osobných údajov
e)     na obmedzenie spracúvania osobných údajov,
f)      namietať proti spracúvaniu osobných údajov,
g)     na prenosnosť osobných údajov,
h)     byť informovaný o zdroji, z ktorého pochádzajú osobné údaje, prípadne informácie o tom, či pochádzajú z verejne prístupných zdrojov,
i)       podať  sťažnosť dozornému orgánu, resp. návrh na začatie konania, na Úrad na ochranu osobných údajov.
 
Týmto právam zodpovedajú naše povinnosti. Každé z Vašich oprávnení podľa písm. a) až h) môžete uplatniť zaslaním žiadosti do sídla BV Trading, zaslaním e-mailu na adresu [email protected], doručením žiadosti na ktorúkoľvek z predajní BV Trading, podľa toho, ktorá z týchto foriem je pre Vás najdostupnejšia.  Z Vašej žiadosti by malo vyplynúť, ktoré z týchto práv a ako chcete využiť. 
 
Ako prevádzkovateľ spracúvania osobných údajov uvádzame naše identifikačné a kontaktné údaje:
BV Trading s.r.o., Vyšná Kamenica 98, Vyšná Kamenica 044 45,
e-mail: [email protected]; tel: +421905128575
Naše platné kontaktné údaje nájdete na www stránke www.babyceremony.sk v sekcii Ochrana osobných údajov. 
 
Ukladá sa nám povinnosť poskytnúť Vám informácie o inom účele a ďalšie relevantné informácie podľa uvedených právnych predpisov, ak by sme mali v úmysle ďalej spracúvať osobné údaje na iný účel ako ten, na ktorý boli získané. Ak by sa tak zamýšľalo, budeme Vás o tom informovať.  Nevykonávame automatizované individuálne rozhodovanie ani profilovanie podľa Nariadenia ani Zákona, prípadnú zmenu Vám oznámime. 
 
Poskytnutím osobných údajov a Vami vykonaným vyjadrením súhlasu/odškrtnutím políčka v časti formulára/poľa BV Trading pre zasielanie newslettrov udeľujete BV Trading súhlas so spracúvaním Vašich osobných údajov podľa týchto podmienok.  
 
 
Ochrana osobných údajov – Informácia k právnej úprave od 25.5.2018
 
Doprava kuriérom
Rýchla expedícia
Profesionálne balenie